Tagarchief: duurzaamheid

Watervoetafdruk

De CO2 voetafdruk is een bekende term waarmee wordt aangegeven in welke mate het milieu wordt belast door de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2) door een persoon, product of proces. Zie ook mijn blogpost over de CO2 voetprint.

De watervoetafdruk of in het Engels: “water footprint” is een vergelijkbare term waarmee wordt aangegeven hoeveel (zoet) water er gebruikt wordt om een een bepaald product te maken. Bijvoorbeeld een kop koffie, waarbij het qua milieubelasting niet zozeer gaat om het water dat je in het koffiezetapparaat doet maar om de hoeveelheid water die is verbruikt bij het telen en vervoeren van de koffie zelf (meer dan 100 liter!).

Ook kan de watervoetafdruk berekend worden voor een persoon, voor een land of zelfs voor de hele mensheid. Eigenlijk wordt met een dergelijke afdruk aangegeven hoeveel beslag er wordt gelegd op natuurlijke bronnen, in dit geval (zoet) water.

In onderstaande foto heb ik de watervoetafdruk als concept weergegeven waarbij H2O uiteraard voor water staat.

Foto van een watervoetafdruk
De watervoetafdruk

Water is een schaars goed en om mensen daar meer bewust van te maken is de website Watervoetafdruk.org opgericht. Op deze website is veel informatie over de watervoetafdruk verzameld en wordt ook aangegeven hoe het beschikbare water duurzaam kan worden gebruikt.

CO2 of CO-kwadraat?

Regelmatig kom ik de term CO2 tegen, met de 2 in superscript (bovenschrift) in plaats van in subscript (onderschrift): CO2.

Op zich is het niet zo heel gek dat mensen niet precies weten hoe je CO2 (dus met de 2 in subscript) schrijft want niet iedereen heeft scheikunde gehad op school. De vraag over de juiste plaats van de 2 in CO2 wordt dan ook regelmatig gesteld in allerlei fora op het internet. De CO2 oftwel CO-kwadraat is niet de juiste schrijfwijze van het broeikasgas kooldioxide. Met de 2 in subscript wordt CO2 wel correct geschreven.

Wat ik wel heel merkwaardig vind is dat de term CO2 (dus met de 2 in superscript) soms wordt gebruikt in brochures, op stickers of zelfs in reclames. Een bedrijf of organisatie die dat doet, laat zien dat ze graag willen inhaken op de huidige interesse in duurzaamheid maar dat ze geen flauw benul hebben wat dit nu eigenlijk inhoudt. Ook het feit dat een dergelijke instantie niet even de moeite neemt om de juiste schrijfwijze even op te zoeken, boezemt de potentiële klant natuurlijk niet veel vetrouwen in. En dat is natuurlijk een gemiste kans.

Ik merkte hetzelfde gevoel ook om mij heen toen op een congres, in een verder uitstekende presentatie, het begrip duurzaamheid werd aangestipt. In de getoonde duurzaamheidsgrafiek stond heel groot CO2 in plaats van CO2 en de sfeer in de zaal werd gelijk wat lacherig, hetgeen de boodschap van de presentator toch deed vertroebelen.

Kortom, stop met ‘CO-kwadraat’ en schrijf gewoon CO2!

Rokende CO2 symbool concept
CO2 met de 2 als subscript

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterstof als brandstof

Water (H2O) kan worden gesplitst in waterstofgas (H2) en zuurstofgas (O2). Voor dat splitsen is energie nodig, bijvoorbeeld de elektriciteit van een zonnecel.

Belletjes op het symbool voor waterstof H2
Waterstofsymbool met bellen

Het waterstof wordt opgeslagen en getransporteerd en kan vervolgens worden gebruikt als brandstof voor auto’s, voor elektriciteitsopwekking etc. Om die reden wordt waterstof dan ook niet een energiebron genoemd maar een energiedrager. Het verbranden kan plaatsvinden door een vlammetje (zoals bij aardgas) of door middel van de efficiëntere brandstofcel waarbij waterstof met zuurstof direct wordt omgezet in elektriciteit.

Bij de verbranding van waterstof komt alleen water vrij en daar was het dus ooit ook van gemaakt. Bij de verbranding van waterstof komt geen CO2 (kooldioxide) vrij zoals dat wel gebeurt bij het verbranden van aardgas.

Veel waterstof wordt op dit moment nog gemaakt uit fossiele grondstof en is daarmee dus natuurlijk niet duurzaam te noemen.

Wanneer de elektrische energie uit zonnecellen of windmolens gebruikt wordt om waterstof te maken is deze dus wel duurzaam verkregen. Wel moet dan worden afgewogen of deze elektriciteit niet beter direct gebruikt zou moeten worden i.p.v. later pas, met waterstof als tussenfase. In het laatste geval is het rendement namelijk aanzienlijk lager door de omzetting energie – waterstof – energie.

Conceptfoto voor waterstof uit water
Waterstof en waterdruppels

De plannen voor een waterstofeconomie liggen al geruime tijd op tafel als tegenhanger van de huidige olie-economie. Soms komt daar een snippertje van in het nieuws als er bijvoorbeeld een waterstof-tankstation wordt geopend. De wijze van opslag van gasvormig- of vloeibaar waterstof is op dit moment nog volop in ontwikkeling. Zo moeten bijvoorbeeld de opslagtanks veilig zijn maar mogen ze ook niet te zwaar worden als ze in auto’s gebruikt gaan worden.

Kortom, we zullen nog veel van waterstof horen de komende tijd!

Bovenstaande foto’s van de waterstofbellen en de waterstofdruppels zijn onder meer verkrijgbaar op iStockphoto.

UPDATE oktober 2012: de waterstoffoto met belletjes staat ook op de Nationale Beeldbank!

Als je meer wil weten over energie uit bijvoorbeeld waterstof dan kan ik je mijn favoriete boek over dit soort zaken aanbevelen: de complete maar eenvoudig geschreven Energie Survival Gids van Jo Hermans.

NOx emissiehandel gestopt

Zoals in een eerdere post beschreven gaat er van de NOx-emissiehandel geen financiële stimulans uit om te investeren in schonere verbrandingsprocessen. Daarmee is de NOx-emissiehandel eigenlijk gewoon mislukt.

Vandaag werd bekend dat de ministerraad heeft besloten om de NOx emissiehandel helemaal af te schaffen. Daardoor vallen ook de administratieve lasten weg bij de bedrijven die hieraan deel moeten nemen. Of eigenlijk: moesten nemen!

Handel in stikstofuitstoot stopgezet
NOx handel uitgebrand

Update maart 2012: de NOx-emissiehandel zal na 2013 stoppen, zoals beschreven wordt in het “beleidsvoornemen om de handel in stikstofoxiden in te trekken” van De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Joop Atsma.

Meer van dit soort milieuconceptfoto’s zijn te vinden in mijn portfolio op www.lovoto.nl.

 

NOx emissie

Bedrijven die het broeikasgas NOx uitstoten kunnen in Nederland worden verplicht om mee te doen aan de NOx-emissiehandel. NOx is een verzamelnaam voor stikstofoxides (N2O, NO, NO2 etcetera) die vrijkomen bij het verstoken van (fosiele) brandstof.

De NOx uitstoot wordt elk jaar per bedrijf gemeten en/of berekend. De bedrijven krijgen een prestatienorm opgelegd die jaarlijks wordt verlaagd. Als een bedrijf meer NOx uitstoot dan de prestatienorm dan moeten er NOx-rechten (NOx-rights) worden bijgekocht van bedrijven die de prestatienorm wel halen.

Op onderstaande foto heb ik de NOx-emissie als concept uitgebeeld. Van de serie foto’s die ik hiervan gemaakt heb is deze foto opgenomen in mijn iStockphoto milieu-lightbox. In Nederland is de foto verkrijgbaar via de Nationale Beeldbank.

Broeikasgas NOx komt vrij bij verbranding

Een bedrijf zou kunnen investeren in aanpassingen van de huidige processen of in installaties die minder NOx-gassen uitstoten. Als de prestatienorm daarmee wel gehaald kan worden dan hoeven er dus geen rechten te worden bijgekocht en zou het economisch voordelig kunnen zijn om de investering te doen.

Op dit moment zijn de NOx rechten echter vollop verkrijgbaar en daardoor ligt de prijs zodanig laag dat er geen economische stimulans van uitgaat. De VNO-NCW heeft zelfs voorgesteld om de NOx-handel af te schaffen zodat de administratieve last bij de bedrijven wegvalt.

Een vergelijkbare conceptfoto van CO2-emissie wordt beschreven in een aparte blogpost.